Dubois Leulier
Dubois-Leulier, de specialist in motorhome verzekeringen en financieringen
+32(0)69 22 24 28

6000 eigenaars van motorhomes die bij Dubois-Leulier
verzekerd zijn en
met een gerust hart door Europa reizen !

De 1ste makelaar gespecialiseerd in verzekeringen en financieringen van motorhomes.

previous arrow
next arrow
Slider

Home > Assurmidif

AssurMifid Gedragsregels

Dubois-Leulier BVBA/SPRL engageert zich tot het naleven van de “AssurMifid gedragsregels”. In dat kader bezorgen wij u hieronder volgende informatie:

1.    Aangeboden producten en diensten

1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Dubois-Leulier BVBA/SPRL biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

1.2  Nummers van de takken en de titulatuur

1:      Ongevallen
2:      Ziekte
3:      Voertuigcasco- met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
4:      Casco rollend spoorwegmaterieel
5:      Luchtvaartuigcasco
6:      Casco zee- en binnenschepen
7:      Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en alle andere goederen
8:      Brand en natuurevenementen
9:      Andere schade aan goederen
10:    BA motorrijtuigen
11:    BA luchtvaarttuigen

12:    BA zee- en binnenschepen
13:    Algemene BA
14:    Krediet
15:    Borgtocht
16:    Diverse geldelijke verliezen
17:    Rechtsbijstand
18:    Hulpverlening
21:    Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
22:    Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
23:    Levens- bruidschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
26:    Kapitalisatieverrichtingen
27:    Beheer van collectieve pensioenfondsen

1.3  Polisvoorwaarden

Alle verzekeringspolissen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij waarbij uw polis(sen) werd(en) onderschreven. Deze zijn online opvraagbaar via de website van de desbetreffende maatschappij.


2. Informatie over het belangenconflictenbeleid van Dubois-Leulier BVBA/SPRL

De AssurMiFID-gedragsregels leggen Dubois-Leulier BVBA/SPRL op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten.

Hieronder kunt u meer informatie terugvinden over hoe Dubois-Leulier hieraan invulling geeft.

2.1  Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID -gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 betreffende de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft

De wettelijke regeling betreffende belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2.1.1 Wat doet Dubois-Leulier BVBA/SPRL om deze regels te volgen?

In overeenstemming met deze gedragsregels heeft Dubois-Leulier BVBA/SPRL doeltreffende organisatorische maatregelen genomen en administratieve procedures vastgelegd die erop gericht zijn alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk te stellen om belangenconflicten te onderkennen, te bewaken en te beheersen.

We hebben een beleid uitgewerkt om de belangen van de klant te beschermen. Hieronder vindt u een overzicht. Op uw verzoek verstrekken we u nadere informatie.

2.1.2 Ons beleid betreffende belangenconflicten

Dubois-Leulier BVBA/SPRL biedt verzekeringsbemiddelingsdiensten aan. Dit omvat een ruim asoortiment van activiteiten waarbij veel partijen betrokken zijn.

De bescherming van het belang van onze klant is onze eerst zorg en daarom is in ons beleid vastgesteld hoe:

 • wij omstandigheden in kaart brengen die mogelijk kunnen leiden tot situaties waar de belangen van de klant worden geschaad
 • wij in eerste instantie mogelijke belangenconflicten vermijden
 • wij de aangewezen technieken en systemen hebben ontwikkeld om belangenconflicten indien ze zich voordoen te beheren
 • wij deze systemen onderhouden om schade aan het belang van onze klant door belangenconflict te voorkomen
2.1.3 Aandeelhouderschap:

Geen enkele verzekeringsonderneming bezit een aandeel in de stemrechten van het kapitaal van Dubois-Leulier BVBA/SPRL.

Daarom zijn wij volledig onafhankelijk en kunnen wij in alle transparantie een keuze maken tussen alle mogelijke verzekeringsmaatschappijen waar we mee samen werken.

Geen enkele maatschappij kan op welke wijze dan ook haar invloed laten gelden op ons beleid en de keuzes die wij voor onze klanten maken. Wij kunnen onze klanten daarom dan ook verzekeren dat er geen enkele maatschappij invloed heeft op ons commercieel

beleid en dat Dubois-Leulier BVBA/SPRL en haar medewerkers op geen enkele wijze beïnvloed kunnen worden om de keuze van verzekeringsproducten van een bepaalde verzekeringsmaatschappij aan te bieden.

2.2 Ons beleid betreffende belangenconflicten

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid betreffende belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

 • winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • ons kantoor een financiële drijfveer heeft om bepaalde cliënten te laten voorgaan of anders te behandelen;
 • waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • waarbij ons kantoor van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling eigen aan ons kantoor met betrekking tot onze nevenactiviteit als bankagent een vergoeding ontvangt.

2.3  Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Dubois-Leulier BVBA/SPRL neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

 • een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;
 • een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidbeoordeling voor elke cliënt;
 • een aangepast verloningsbeleid voor de met ons kantoor verbonden personen;
 • een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de AssurMiFID-      reglementering;
 • een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;
 • een beleid betreffende het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;
 • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is;
 • een aangepast verloningsbeleid voor de met ons kantoor verbonden personen;
 • een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de AssurMiFID-      reglementering;
 • een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;
 • een beleid betreffende het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;
 • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien nodig zal het beleid betreffende belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wanneer er onvoldoende garanties zouden zijn dat ons belangenconflictenbeleid voldoende effectief is, zal u transparantie gegeven worden betreffende het (mogelijk) belangenconflict opdat u een geïnformeerde beslissing kan nemen.

U hebt het recht een kopie op te vragen van het volledige belangenconflictenbeleid.

U kunt ons bereiken op het volgende e-mailadres: leulier@dubois-leulier.be


3.Vergoeding

Voor onze diensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Deze vergoeding dient onder andere voor het bijhouden van uw klantendossier, het aanvragen

van tarieven en uitwerken van offertes, de wijziging van bestaande polissen, het opmaken van nieuwe contracten, het beheer van uw schadedossiers, de gemaakte verplaatsingskosten voor onze aanwezigheid op expertises,…


Dubois-Leulier BVBA/SPRL  is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FMSA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor? We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel.02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as www.ombudsman.as

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FMSA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten wat de verzekeringssector betreft