Dubois Leulier
Dubois-Leulier, de specialist in motorhome verzekeringen en financieringen
+32(0)69 22 24 28

6000 eigenaars van motorhomes die bij Dubois-Leulier
verzekerd zijn en
met een gerust hart door Europa reizen !

De 1ste makelaar gespecialiseerd in verzekeringen en financieringen van motorhomes.

previous arrow
next arrow
Slider

Home > Cookies

Beleid voor cookie gebruik

Wat zijn cookies ?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. .

Waarom gebruiken we cookies ?

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze site te optimaliseren.

Wat zijn de verschillende soorten cookies?

Er bestaan verschillende soorten cookies.
Sessiecookies. Deze cookies worden automatisch verwijderd als u uw browser sluit.
Permanente cookies. Deze cookies blijven op uw terminal staan tot hun vervaldatum (de levensduur ervan kan variëren van verschillende minuten tot verschillende dagen of jaren vanaf de aanmaak/update).
Cookies van derden. Deze cookies worden opgeslagen voor rekening van derden.

U heeft de mogelijkheid om cookies te beheren en te verwijderen, door de parameters van uw browser te wijzigen. Wij wijzen er echter op dat deze wijzigingen u zouden kunnen beletten om een aantal functies van onze website correct te gebruiken.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.aboutcookies.org of op de website www.allaboutcookies.org.

Categorieën van cookies

De op deze website gebruikte cookies zijn onder te verdelen in drie categorieën afhankelijk van de functie en het gebruik: essentiële cookies, comfortcookies en prestatiecookies.

Essentieel: deze cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de websites en hun functies. Tot deze categorie behoren onder meer de authenticatiecookies.
Comfort: met deze cookies kunnen wij het comfort en het gebruiksgemak van de websites verbeteren en diverse diensten verlenen. Comfortcookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om uw zoekresultaten of uw voorkeuren inzake taal en lettergrootte op te slaan.
Prestatie: deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop u de websites gebruikt. Prestatiecookies helpen ons bijvoorbeeld met het herkennen van de populairste rubrieken van onze website. Op die manier kunnen wij de inhoud van onze websites meer specifiek afstemmen op uw behoeften, waardoor u vlotter kunt surfen.

Privacybeleid

In overeenstemming met de recente bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming zorgt Dubois-Leulier ervoor dat deze gegevens rechtmatig, eerlijk en transparant worden behandeld met haar klanten. Om dit doel te bereiken, zal de directie een gecontroleerde gebruik van deze gegevens maken om altijd de bescherming en beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Artikel 5 – EU-AVG Reglement 2016/679 van 27 april 2016 Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens  
1. Persoonsgegevens moeten:
a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is (rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie);
b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd (doelbinding);
c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (minimale gegevensverwerking);
d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren (juistheid);
e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel  89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen (opslagbeperking);
f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheid).
2. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan deze aantonen (verantwoordingsplicht).

Contacteer ons

Als u vragen of vragen hebt over dit charter voor persoonlijke gegevensbescherming, neem dan contact met ons op info@dubois-leulier.be